hlavicka

                          Stránky

FAN-KLUBU  Myslivecké kapely ATLAS

    Do    03.06.2013    registrujeme  celkem    119 členů   Fanklubu 

    Do    28.06.2015    registrujeme  celkem    238 členů   Fanklubu 

    Do    10.02.2016    registrujeme  celkem    252 členů   Fanklubu 

======================================================= 

TUTO STRÁNKU SLEDUJTE


  VŽDYCKY  AŽ DO KONCE

DĚKUJEME ZA HLASOVÁNÍ DO HITPARÁDY ČRo OSTRAVA
 NEJNOVĚJŠÍ INFORMACE O HLASOVÁNÍ  ZDE : 
Milí přátelé!!
  !!! POZOR !!!    HLASOVÁNÍ DO Tv ŠLÁGR !!! 
  Návod zde :
Myslivecká kapela Atlas je zařazená do HITPARÁDY

   najdete na webu Tv Šlágr - na liště je rubrika

 HITPARÁDY       tam  klikni  


ZPŮSOB HLASOVÁNÍ JE POPSANÝ NA otevřené STRÁNCE webu.TV ŠLÁGR t.zn.že - KLIKNĚTE NA PRVNÍ, DRUHOU NEBO TŘETÍ TEČKU PŘED KAPELOU.


                                                   ÚŽASNÉ!
 Myslivecká kapela Atlas byla nominována do soutěže ŠLÁGR jedničky za r.2017
                                 Podpořme naše miláčky hlasováním :
       Pomocí SMS ve tvaru    SLAGR1  M  7  na tel.č. 900 0606   
                                           (stejné jako pro Zlatý Šlágr)
    HLASOVÁNÍ NEODKLÁDEJME A OPAKOVÁNÍ Z JEDNOHO TELEFONU JE MOŽNÉ
                                     

   
  

         


   FAN-KLUB  Myslivecké kapely ATLAS

Na  této  stránce  naleznete  info o  Fan-klubu  Myslivecké kapely Atlas.

INFO č.1)  - -  Fan - klub byl oficiálně založen v úterý dne 29.ledna 2013 
                     při  
POSEZENÍ S PÍSNIČKAMI ATLASU,  které se uskutečnilo
                     od 17hod. v hudebním klubu  JAM v Plzni na Doudlevecké třídě.

INFO č.2)  - -   Pod bodem INFO 4) najdete aktuální informace o registraci
                      a podmínkách členství ve Fan-klubu Atlasu. 

INFO č.3)  - -   REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ       Je nutné vyplnit všechna pole        
                                                        v
e formuláři!    Neúplně nebo nesprávně
                                                        vyplněná registrace se stává neplatnou!                                                                               Nezapomínejte na čárky, háčky a PSČ
                                                        v adrese!     Údaje nebudou veřejné!

Příjmení
Jméno
Datum narození
Adresa, PSČ
Telefon, E-mail
Datum přihlášky
Jiná sdělení

INFO č.4)  ZAKLÁDACÍ LISTINA A PRAVIDLA PRO ČLENSTVÍ VE FAN-KLUBU Atlasu

ZAKLÁDACÍ LISTINA

Klub fanoušků a příznivců Myslivecké kapely Atlas (Fanklub) vzniká na základě dlouhodobého
a stále se rozšiřujícího zájmu veřejnosti o vystoupení a písničkovou tvorbu tohoto hudebního souboru a řídí se Základními pravidly dále uvedenými.

PREAMBULE

Klub příznivců a fanoušků Myslivecké kapely Atlas (zkráceně = Fanklub Atlasu) je dobrovolné, bezpříspěvkové, neziskové, nepolitické a státem neregistrované společenství  fyzických osob (lidí), jejichž členství ve Fanklubu Atlasu je pouze formálně registrované v klubové evidenční knize. Těmto osobám (členům Fanklubu Atlasu) je stylově a citově blízká hudební tvorba a produkce Myslivecké kapely Atlas, která svým projevem naplňuje jejich vnitřní a morální uspokojení i kulturní a společenské vyžití. Toto společenství nevytváří žádné finanční zisky a případné příjmy nepatrné hodnoty nebo drobné dary bezúplatně věnuje Myslivecké kapele Atlas, výhradně na podporu propagace tohoto hudebního souboru a k podpoře jeho hudební tvorby a činnosti (např. nákup notového materiálu, papíru, výrobu pozvánek s činností souboru souvisejících apod.) Členství ve Fanklubu Atlasu se řídí zásadami (viz. dále), s nimiž se  osoba seznámí při vstupu a registaci do Fanklubu Atlasu.


ZÁKLADNÍ  PRAVIDLA  PRO ČLENSTVÍ  VE  FAN-CLUBU  MYSLIVECKÉ  KAPELY  ATLAS   

  1. Členství ve Fan-clubu Myslivecké kapely Atlas (dále jen Fan-club) je dobrovolné a vzniká na základě svobodného rozhodnutí každého jednotlivce. Nikdo nesmí být ke vstupu do Fan-clubu žádným způsobem donucován. Členství je nepřenosné. Skupinové členství není přípustné.

  1. Členem Fan-clubu se může stát fyzická osoba starší 15 roků, bez ohledu na její národnost, státní příslušnost, náboženské vyznání, politickou příslušnost nebo sympatie s různými druhy hnutí, za předpokladu, že dobrovolně přijímá tato Základní pravidla (dále jen ZP).

  1. Členem se stane uchazeč o členství dnem zápisu do Členské knihy Fan-clubu, do níž se uvede datum vstupu, data narození, doručovací adresa, popřípadě telefonické nebo e-mailové spojení. Člen se seznámí s těmito ZP na www.kapelaatlas.cz, nebo kopii obdrží před provedením zápisu do členské knihy Fan-clubu.  Člen obdrží průkazku prokazující členství ve Fan-clubu, na které je uvedeno jeho příjmení, jméno, datum narození, adresa a datum vstupu do Fan-clubu. Průkazky jsou číslované číselnou řadou začínající od č.0001. Za dlouhodobé nebo jinak významné členství v klubu může člen obdržet certifikát Fan-clubu (např. k životnímu jubileu, výroční založení klubu, za jinak významnou práci pro klub ap.)

  1. Členem se může stát rovněž osoba, která o členství požádá písmeně ( i elektronickou formou). V žádosti musí uvést data potřebná pro její zaregistrování podle odst.3) těchto ZP. V zápise se tento způsob registrace poznamená a žádost se uloží jako příloha Členské knihy.  Pro tento účel je na web.stránkách www.kapelaatlas.cz uveřejněn Registrační formulář.

  1. Práva a povinnosti vznikají členovi Fan-clubu dnem zápisu jeho členství
    podle ad. 3) těchto Základních pravidel:

a) Člen Fan-clubu má tato práva:

-být informován včas o místě a čase konání veřejných akcí, při  kterých účinkuje             Myslivecká kapela Atlas. Informace lze získat na web.stránkách  www .kapelaatlas. cz,           nebo  telefonickým dotazem u kapelníka nebo tajemníka kapely, popřípadě předsedy Fc.     -přednostně si zakoupit vstupenky na taková vystoupení Myslivecké kapely Atlas, která         jsou v její režii nebo přímo v režii Fan-clubu, pokud se jedná se o akce s předprodejem           vstupenek.)
-přednostně si zakoupit upomínkové předměty
, které kapela nabízí nebo bude  nabízet,     např.kalendáře, plakáty, čepice, samolepky, trička apod. (nabídka platí vždy jen  do   
    vyprodání  zásob a přednostní zakoupení takových věcí není nárokové.)

-přednostně se zúčastňovat klubových setkání,
která se konají zpravidla jedenkrát v  
    roce. Setkání svolává předseda Fan-clubu, kapelník nebo osoba jimi pověřená. Způsob       
    svolání  není specifikovaný, je možný zveřejněním na webu kapely, vyhlášením při
akcích        předcházejících , plakátováním, uveřejněním v periodickém tisku apod
-podporovat Mysliveckou kapelu Atlas, zejména tím, že si bude kupovat zvukové  
   nebo obrazové nosiče (CD, DVD) z produkce této kapely, popř. upomínkové předměty a     
   může  rovněž finančně nebo jinak sponzorovat některé aktivity nebo potřeby kapely (např.      tiskem plakátů, vizitek, zapůjčení dopravního prostředku, zvukové aparatury, zajistit dopravu    kapely vlastními prostředky apod.)
-být držitelem členského certifikátu nebo průkazky, se kterými se může veřejně  prokazovat
-
využívat různé slevy, pokud budou kapelníkem nebo předsedou vyhlášené ( např.na  
 výši vstupného u akcí pořádaných kapelou nebo Fanklubem.) (Slevy lze uplaňovat       jednorázově  a to pouze po předložení členské průkazky nebo certifkátu, nebo v kombinaci s    podmínkami  předem specifikovanými. Využívání slev není přenosné na jinou osobu.)

b) Člen Fan-clubu se dobrovolně zavazuje k plnění následujících povinností:
-zavazuje se k ochraně dobrého jména Myslivecké kapely Atlas a tohoto Fanklubu
    zejména ve styku  s veřejností nebo sdělovacími prostředky všeho druhu.

-zavazuje se k podpoře
Myslivecké kapely Atlas svojí účastí na různých společenských             akcích, při nichž kapela účinkuje. K dobrovolné účasti na takových akcích získávat další   
    osoby  z řad příznivců české lidové a dechové hudby. Získává nové členy Fanklubu.
-
dbá podle svých osobních možností na co nejširší propagaci Myslivecké kapely Atlas a  
    tohoto Fanklubu (např.zveřejňováním článků nebo fotografií z akcí (např v tisku, na    
    vývěsních  místech spolků ap.) předáváním informací o kapele a Fan-clubu veřejnosti 
    (např.nabídkou a  doporučením koupě nosičů zvukových nebo obrazových (cd,dvd), plakátů,
    upomínkových  předmětů atp.)

-podporuje
kapelu zejména tím, že kupuje zvukové nebo obrazové nosiče (cd,dvd) z                produkce této kapely a dbá na to, aby nebyly nezákonně kopírovány a dál rozšiřovány.      
    Naopak získává další zájemce o koupi těchto originálů, kupuje upomínkové předměty a  

    získává další zájemce o jejich zakoupení.
  1. Závěrečná ustanovení:

a) Zánik členství ve Fan klubu Myslivecké kapely Atlas
  -
členství zaniká ukončením činnosti Myslivecké kapely Atlas
  -
členství zaniká úmrtím člena
  -
členství lze ukončit na základě vlastního rozhodnutí člena požádáním o výmaz         jeho dat z Členské knihy Fan-klubu. Požádat lze osobně, písemně, e-mailem, SMS      zprávou nebo telefonicky. O ukončení členství musí informovat předsedu Fan-clubu      nebo kapelníka.
  -
členství lze ukončit na základě rozhodnutí kapelníka nebo předsedy Fan-clubu. K     takovému rozhodnutí mohou dospět zejména v případech,kdy člen hrubě porušuje     tato Základní pravidla nebo svým chováním a vystupováním na veřejnosti při      
    účinkování Myslivecké  kapely Atlas hrubě narušuje zásady společenského chování.     (V takovém případě se u výmazu učiní patřičná poznámka.)


b) Fanklub Myslivecké kapely Atlas nezakládá podstatu žádného spolku nebo       organizace ani občanského sdružení.Kromě Členské knihy nevede žádné účetnictví,
    nespravuje finanční prostředky, nemá volené orgány. Přestaveného- “tzv.Čestného      předsedu Fanclubu” jmenuje kapelník z řad členů Fanklubu. Funkce předsedy je    
    dobrovolná, není finančně ani jinak odměňována a její trvání není časově určeno.  
    Náplň jeho práce není blíže specifikovaná. Pro výkon funkce předsedy postačuje   
    souhlas člena Fanklubu, který přijetí předsednictví stvrdí svým podpisem do 
    Členské knihy s uvedením data.


c) Členská kniha je uložena u předsedy nebo u kapelníka. Zápisy, opravy a výmazy     mohou provádět pouze tito dva výše jmenovaní. Do této knihy se uvedou rovněž    
    změny, které nastanou při určování předsednictví Fanklubu nebo změny ve vedení  
    hudebního souboru.

 Podpisy:

 Zakládající l.předseda Fanklubu                        Kapelník Myslivecké kapely Atlas

       Josef Koubek, Plzeň                                      Miroslav Čepický

--------------------------------------                 ------------------------------------------
                                            V Plzni dne 29.1.2013

     Průkaz člena         
      prukaz clena
© 2009 Miroslav Čepický